در حال رسیدگی

  • مسائل نسب

    ۱.نظر شما درباره اعتبار آزمایشات پزشکی هم چون dnaو… که کارشناسان آن را در اثبات نسب قاطع می دانند چیست؟

    ۲.درتقابل این آزمایشات و اماره ی فراش در نفی نسب کدام یک مقدم است؟

    ۳.امکان تفیک در لعان اطفالی که با فاصله ی کم تر از شش ماه با یکدیگر متولد می شوند ولی متخصصان امر یقین دارندکه از دو پدر متفاوت می باشند چیست؟

دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است