صوت محرم

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۹ – ۱۴۴۲

فایل های صوتی شب اول محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب دوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب سوم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب چهارم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب پنجم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب ششم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب هفتم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب هشتم محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب تاسوعا محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی روز تاسوعا محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی شب عاشورا محرم ۱۳۹۹ فایل های صوتی…

صوت سخنرانی‌های آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۸۷

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۲ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۳ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۴ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۶ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب در حسینیه مهد‌ شهیدان محرم ۱۳۸۷

فایل‌های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم سال‌های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۱   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۲   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۳   فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۴ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۵ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۶ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۷ فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۸۸ فایل های صوتی سخنرانی آیت…

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۰ – ۱۴۳۳

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۰  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۰

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۱ – ۱۴۳۴

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۱  فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۱

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۲ – ۱۴۳۵

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۲ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۲

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۳ – ۱۴۳۶

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۳ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۳

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۴ – ۱۴۳۷

فایل های صوتی سخنرانی آیت الله دستغیب محرم ۱۳۹۴ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۴

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۵ – ۱۴۳۸

فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۵   فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۵

فایل‌های صوتی محرم ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹

  فایل های صوتی سخنرانی  محرم ۱۳۹۶ فایل های صوتی روضه محرم ۱۳۹۶

دکمه بازگشت به بالا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است